Tumlare och bifångster

Hur vanliga tumlare är i Västerhavet och Östersjön är en omdiskuterad fråga. På uppdrag från EU har Fiskeriverket startat ett forskarprojekt som ska undersöka bifångster av tumlare i dessa vatten.
Målet är att få en uppfattning om hur vanliga bifångsterna är. Fem procent av fisket på alla svenska pelagiska trålare och garnfiskebåtar över 15 meter kommer att undersökas till och med nästa år.

Tumlaren (Phocoena phocoena) är den enda valart som uppehåller sig under hela året i svenska vatten. I Östersjön finns mycket få tumlare och vissa resultat tyder på att merparten av dem finns längs tyska och polska kusten och eventuellt längre österut.

0401_01
Bifångade tumlare
Foto: Svante Lysén

 

600 djur i Östersjön

En inventering som gjordes 1994 visade att det i Skagerrak, Kattegatt och Bälten finns drygt 30000 djur medan antalet i Östersjön beräknades till ca 600 djur.

Enligt beräkningar gjorda av arbetsgrupper inom ASCOBANS (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas) kan högst 2% av tumlarbeståndet årligen fångas utan att beståndet minskar. Det saknas även tillförlitliga siffror på beståndets storlek, framför allt i Östersjön och det är därför svårt att uppskatta om de bifångster som sker är högre än 2%.

 

Beståndsstorlek och bifångst

De projekt som nu pågår inom Fiskeriverket syftar därför till att öka kunskapen om beståndsstorleken och omfattningen av bifångsten.

Bakgrunden till projektet är att Sverige är ålagda att uppskatta bifångsterna av tumlare och delfiner på vissa fiskefartyg. Detta beslut finns i en EU-förordning som trädde i kraft sommaren 2005 och som framför allt har påverkat drivgarnsfisket och bottengarnsfisket. Drivgarnsfisket fasas ut till 2008 och på både drivgarn och bottengarn är så kallade pingers, tumlarskrämmare, obligatoriskt för båtar från tolv meter som fiskar i vissa områden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vitnosdelfin
Foto: Sanna Hambeson

 

Tumlare och delfiner

Arbetet startade i augusti 2006 och beräknas pågå under 18 månader. Observatörerna ringer upp de fartyg som berörs och följer sedan med efter skepparens godkännande. Det arbete som utförs ombord är dels att verifiera om tumlare eller delfiner fångas och dels att titta efter tumlare/delfiner till havs.
Fiskeriverket hoppas att man skall kunna ha ett fruktbart samarbete med svenska yrkesfiskare för att få fram data som är trovärdiga för alla.

Läs mer:
Val i svenska vatten
Tumlare som bifångster (extern länk)
Tumlare – forskningsprojektet vid Naturhistoriska riksmuseet (extern länk)
Marina däggdjur – forskning vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA (extern länk)